Klantverhalen: ABN AMRO Verzekeringen

Op 22 september 1991 fuseerden de twee grootste algemene banken van Nederland, de Algemene Bank Nederland (ABN) en de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro). Als ABN AMRO gingen zij samen verder. Krachtenbundeling en internationale schaalvergroting van het bedrijfsleven vormden de belangrijkste motieven. Na diverse fusies en integraties richt het huidige ABN AMRO (sinds 1 juli 2010) zich op de op de retailmarkt in Nederland en op private banking in Nederland en verschillende landen in Europa en Azië, alsook op merchant en corporate banking in Nederland en het buitenland.

Naast banking richt ABN AMRO zich ook op verzekeringen. ABN AMRO Verzekeringen is nog een vrij jonge verzekeraar die zich richt op zowel de particuliere als zakelijke markt. Klanten kunnen er terecht voor verschillende verzekeringen zoals o.a. autoverzekeringen, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen en reisverzekeringen. Sinds 2003 is ABN AMRO Verzekeringen een joint venture van de Delta Lloyd Groep

Uitdaging

Het Chapter Test bij ABN AMRO Verzekeringen wil verwachtingen waarmaken. Dat doet zij door een duidelijke en betrouwbare aanpak en werkwijze. Naast maatwerk leveren, bewaken zij ook de kwaliteit binnen het ontwikkelproces en vormt het Chapter Test de brug tussen business en techniek. De medewerkers van het Chapter Test lopen voorop als het gaat om Agile werken en denken. Testautomatisering is en blijft voor hen een belangrijk speerpunt. Testprocessen worden kritisch beoordeeld en daar waar mogelijk geautomatiseerd. Het is hun ambitie het testproces continu te blijven verbeteren. Om dit te kunnen bereiken volgt het Chapter een strategie die op drie pijlers is gebaseerd: kennisdeling, persoonlijke groei en testautomatisering. En daar lag nu net de uitdaging.

De case

Binnen ABN AMRO Verzekeringen is het programma gestart om met de producten Blueriq en BPMS een nieuw online schade platform te ontwikkelen. Dit traject van het ontwikkelen van het platform werd volgens Scrum opgeleverd. Door het continu uitbreiden van de functionaliteit en het niet tijdig en juist starten van de test automatisering is er een achterstand opgelopen in zowel de snelheid van het testen als ook in de snelheid van het ontwikkelen van nieuwe features. “Dankzij de hulp van Valori kregen we al snel weer grip op het proces en is het online schadeplatform inmiddels met succes in gebruik genomen”.

Valori was in opdracht van Delta Lloyd Group al betrokken bij het doen van scans om de kwaliteit van de testautomatisering in kaart te brengen. Vanuit die betrokkenheid heeft Valori kennis gemaakt met het programma voor het opstellen van het online schade platform. Binnen het team bestond er geen kennis van testautomatisering welke bij Valori wel aanwezig was. De huidige situatie was snel in kaart gebracht. Na een gedegen advies over hoe de situatie er uit zou moeten komen te zien en welke stappen genomen moesten worden, is inmiddels een start gemaakt met de implementatie daarvan.

Inzet van expertise en tools

De consultants van Valori beschikken over uitstekende en zeer specialistische kennis op het gebied van test automatisering en Full Stack Testing. Er is goed inzicht gegeven op welke vormen van testautomatisering er welke vooruitgang geboekt kon worden. Door goede afstemming, tool selecties en kostenbatenanalyses is er maximaal ingezet op de API-laag. Om deze laag goed te testen, is er gebruik gemaakt van Parasoft SOATest. Met behulp van de specialistische kennis van Valori is er in kort tijdbestek een framework ontwikkeld dat aansluit op het ontwikkelproces en de organisatie waarbij al snel goede resultaten zichtbaar werden.

Behalve dat Valori de tool efficiënt in gebruik heeft genomen, heeft ze ook gezorgd voor goede overdracht van kennis naar het huidige team. Daardoor kon het team zelf ook efficiënt gebruik maken van de oplossing. Naarmate dit traject goed in beweging is gekomen, is ook gestart met het testen van de user interface. Waar er voorheen gebruik werd gemaakt van Selenium IDE bleek dat niet de juiste tool. In plaats hiervan is JOSF ingezet. De expertise van het implementeren van JOSF en het gebruiken hiervan leidde er snel toe dat de testactiviteiten op UI niveau snel overgedragen konden worden aan de teams zelf.

Valori denkt graag mee en out of the box. Een mooi voorbeeld hiervan is een custom made tool die gebruikt werd om de integratie en functionaliteit van een berekeningssysteem te controleren. Het onderhoud was erg omslachtig, foutgevoelig en tijdrovend. Valori heeft ook hiervoor een oplossing gebouwd in Parasoft SOATest waarbij het onderhoud drastisch is verlaagd, de foutgevoeligheid eruit is gehaald en de benodigde tijd voor de aanpassingen tot een minimum is gereduceerd.

Resultaat

De achterstand op de test API-zijn ingelopen met Parasoft SOATest en zodanig opgezet dat de teams hier ook zelfstandig gebruik van kunnen maken. Het framework voor het inzetten van UI testen met JOSF is neergezet waarna de teams zelf de wijzigingen in de applicatie kunnen bijhouden en kunnen automatiseren. De achterstand is zo goed als ingehaald. De teams zijn inmiddels zelfstandig in staat om test automatisering efficiënt te gebruiken en dit gedachtegoed ook correct in te zetten in het ontwikkel proces. De automatisering van de testactiviteiten is naar een hoger niveau getild waardoor de tijd die voorheen besteed werd aan de uitvoer van het testen verminderd is. Ook is er een grote inhaalslag geweest met de automatisering van de processen door alles in een Continuous Delivery (Jenkins) oplossing te verbinden.